ZEGARKI I BIŻUTERIA
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Konkurs - Pokaż LuxTime w ciekawym miejscu

DO WYGRANIA: 

Nagroda Główna: Zegarek SEIKO Sportura FCB SPC089

Wyróżnienie: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł

Nagroda FB: Karta podarunkowa o wartości 500 zł

 

ZASADY:

Pobierz i wydrukuj logo LuxTime - Pobierz plik .pdf

Zrób zdjęcie z widocznym logo w CIEKAWYM MIEJSCU

Prześlij zdjęcie mailem na adres: konkurs@luxtime.pl

 

PRZEBIEG KONKURSU:

Fotografie należy przesyłać do dnia 02.03.2014 r.

Z nadesłanych prac wybierzemy 100 najciekawszych.

Zdjęcia zostaną umieszczone w albumie "Konkurs" na profilu LuxTime Facebook

Zwycięzców nagrody główniej i wyróżnienia wybierze LuxTime

Zwycięzcę nagrody FB wyłonią użytkownicy Facebook, na zasadzie kliknięć "Lubię to" dla zdjęcia - wygrywa fotografia, która do końca dnia 16.03.2014 r. zdobędzie największą liczbę "polubień" 

 

WARUNKI:

 • Każdy z uczestników może przesłać do dwóch różnych fotografii.
 • Do konkursu zostaną dopuszczone zdjęcia, na których logo LuxTime jest czytelne. 
 • Nie dopuszcza się zdjęć, na których logo zostało umieszczone w procesie edycji.
 • Przesłanie zdjęcia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 • W treści wiadomości prosimy o umieszczenie oświadczenia:
  • Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć przesyłanych na konkurs "Pokaż LuxTime w ciekawym miejscu”. Oświadczam, że zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przesłanych zdjęć na stronach Facebook i LuxTime.pl

 

WYNIKI KONKURSU:

Nagroda Główna: (ZDJĘCIE) Marcin BANASIAK

Wyróżnienie: (ZDJĘCIE) Lucjan OBOŹNY

Nagroda FB: (ZDJĘCIE) Jakub WALUS

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,

KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W KONKURSIE


 REGULAMIN KONKURSU  "Pokaż LuxTime w ciekawym miejscu"

§ 1. Konkurs - organizator konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Lubię LuxTime”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest LuxTime.pl należący do SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Ostrogórska 9 (zwana dalej „Organizatorem”)
 3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem stron LuxTime.pl oraz portalu Facebook
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 16.03.2014 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby spełniające warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SECTRA Sp. z o.o.. z siedzibą w Sosnowcu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • Przesłanie do dnia 02.03.2014 r. do dwóch zdjęć z logo LuxTime na adres email konkurs@luxtime.pl, umieszczając w treści wiadomości oświadczenie: "Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć przesyłanych na konkurs "Pokaż LuxTime w ciekawym miejscu”. Oświadczam, że zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przesłanych zdjęć na stronach Facebook i LuxTime.pl"
  • Do konkursu zostaną dopuszczone zdjęcia, na których logo LuxTime jest czytelne.
  • Nie dopuszcza się zdjęć, na których logo zostało umieszczone w procesie edycji.

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Z nadesłanych prac wybierzemy 100 najciekawszych.
 2. Zdjęcia zostaną umieszczone w albumie "Konkurs" na profilu LuxTime Facebook
 3. Zwycięzców NAGRODY GŁÓWNIEJ I WYRÓŻNIENIA wybierze LuxTime
 4. Zwycięzcę NAGRODY FB wyłonią użytkownicy Facebook, na zasadzie kliknięć "Lubię to" dla zdjęcia - wygrywa fotografia, która do końca dnia 16.03.2014 r. zdobędzie największą liczbę "polubień"
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 17 marca 2014 r. na stronie www.luxtime.pl w zakładce KONKURS oraz w formie postu na stronie Facebook

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
  • Nagroda Główna: Zegarek SEIKO Sportura FCB SPC089
  • Wyróżnienie: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł
  • Nagroda FB (Facebook): Karta podarunkowa o wartości 500 zł
 2. Zwycięzcy nagród, których wartość przekracza 760 zł są zobowiązani do przekazania płatnikowi (Organizatorowi Konkursu) 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Przekazanie kwoty podatku musi nastąpić przed wydaniem nagrody. Wartość nagrody, która będzie stanowiła podstawę do wyliczenia podatku, będzie ustalona zgodnie z cenami stosowanymi przez Organizatora Konkursu wobec innych odbiorców. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 37 ze zm.).
 3. W celu uzyskania uprawnień do nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wygranej przesłać wiadomość, zawierającą dane adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesłania nagrody pod rygorem wykluczenia z konkursu i utraty uprawnień do nagrody, a także podanie na adres: biuro@luxtime.pl danych teleadresowych Uczestnika (adres zamieszkania), pod który mają zostać przesłane Nagrody.
 4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagród w siedzibie Organizatora.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za przekazane a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
 7. Koszty usług kurierskich związanych z dostarczeniem nagród do Zwycięzców ponosi Organizator.
 8. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora. 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – SECTRA Sp. Z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej obejmuje także publikację nagrodzonego zdjęcia, imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: SECTRA Sp. Z o.o. ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Konkurs” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty opublikowania list zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje opóźnione nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany mające bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników Konkursu.
 2. Organizator ma prawo żądać od zwycięzców konkursu dowodu tożsamości celem identyfikacji.

ZAPRASZAMY

Zespół LuxTime.pl 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl