Konkurs FB z przesłaniem

 

Konkurs FB z przesłaniem

 

Wyniki konkursu:

Nagroda główna – Przemek Zborowski

Wyróżnienie I – Urszula Pięta

Wyróżnienie II – Marcin Jarosik

 

Nagroda Główna
 

 

WYGRAJ ZEGAREK CASIO O WARTOŚCI 1310.00 ZŁ

 

Trzy proste kroki do zwycięstwa:

 1. Polub naszą stronę Facebook
 2. Udostępnij post informujący o konkursie
 3. W dniu 28.09.2014 r. ustaw zdjęcie (Pobierz) w tle Twojego profilu FB

Do wygrania: 

 1. Nagroda główna – zegarek Casio EQS-A500DB-1AVER o wartości 1 310,00 zł;  Więcej >>>
 2. Wyróżnienie I – kupon rabatowy o wartości 300 zł
 3. Wyróżnienie II – kupon rabatowy o wartości 200 zł
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tej stronie w dn. 29.09.2014 r.
 
 
ZAPRASZAMY - KAŻDY MA SZANSĘ

 

REGULAMIN  KONKURSU

§ 1. Konkurs - organizator konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „FB z przesłaniem”, zwany dalej „Konkursem”.  
 2. Organizatorem konkursu jest LuxTime.pl należący do SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 (zwana dalej „Organizatorem”) 
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem portalu Facebook
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 28.09.2014 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby posiadające konto użytkownika w serwisie Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie trzech poniższych zadań w serwisie społecznościowym Facebook:
  • Kliknięcie "Lubię to" dla strony https://www.facebook.com/wwwLuxTimepl
  • Udostępnienie postu o konkursie
  • Umieszczenie w dniu 28.09.2014 r. w godzinach od 6:00 do 23:50 zdjęcia z z hasłem "Odmierzajmy czas w pokoju" jako tło własnego profilu - Pobierz zdjęcie

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa zgodnie z par. 2, pkt. 4 , z wyłączeniem osób wymienionych w par. 2 pkt. 2, 28 września 2014 r. wybrane zostaną trzy osoby, które zostaną nagrodzone.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 29 września 2014 r. na stronie 

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:Zwycięzcy nagród, których wartość przekracza 760 zł są zobowiązani do przekazania płatnikowi   (Organizatorowi Konkursu) 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Przekazanie kwoty podatku musi nastąpić przed wydaniem nagrody. Wartość nagrody, która będzie stanowiła podstawę do wyliczenia podatku, będzie ustalona zgodnie z cenami stosowanymi przez Organizatora Konkursu wobec innych odbiorców. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 37 ze zm.).
  • Nagroda główna – zegarek Casio EQS-A500DB-1AVER o wartości 1 310,00 zł;  Więcej >>>
  • Wyróżnienie I – kupon rabatowy o wartości 300 zł
  • Wyróżnienie II – kupon rabatowy o wartości 200 zł
 2. Organizator Konkursu ma prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody, na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.
 3. W celu uzyskania uprawnień do nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wygranej przesłać wiadomość, zawierającą dane adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesłania nagrody pod rygorem wykluczenia z konkursu i utraty uprawnień do nagrody, a także podanie na adres: biuro@luxtime.pl danych teleadresowych Uczestnika (adres zamieszkania), pod który mają zostać przesłane Nagrody.
 4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagród w siedzibie Organizatora.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za przekazane a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
 7. Koszty usług kurierskich związanych z dostarczeniem nagród do Zwycięzców ponosi Organizator.
 8. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – SECTRA Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska nagrodzonego uczestnika Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: SECTRA Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, z dopiskiem „Konkurs” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty opublikowania list zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje opóźnione nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany mające bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników Konkursu.
 2. Organizator ma prawo żądać od zwycięzców konkursu dowodu tożsamości celem identyfikacji. 

 

Zespół LuxTime.pl