Konkurs - Walentynki 2015

WYGRAJ ZEGAREK CASIO O WARTOŚCI 500.00 ZŁ

 

Cztery proste kroki do zwycięstwa:

 1. Pobierz zdjęcie konkursowe link
 2. Dodaj powyższe do swoich zdjęć na profilu Facebook
 3. Oznacz zdjęcie jako zrobione w LuxTime
 4. Dodaj komentarz do postu o konkursie na profilu Facebook LuxTime.pl o treści: "BIORĘ UDZIAŁ"
 
WYGRYWA TEN, KTO DO DNIA 15.02.2015 r. godz. 23:30 ZDOBĘDZIE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ POLUBIEŃ ZDJĘCIA KONKURSOWEGO NA WŁASNYM PROFILU
.

Do wygrania: 

 1. I miejsce - Zegarek Casio G-Shock   Więcej >>>
 2. II miejsce– kupon rabatowy o wartości 200 zł
 3. III miejsce – kupon rabatowy o wartości 100 zł
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tej stronie w dn. 16.02.2015 r.
 
 
ZAPRASZAMY - KAŻDY MA SZANSĘ

 
REGULAMIN  KONKURSU
 

§ 1. Konkurs - organizator konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Walentynki 2015”, zwany dalej „Konkursem”.  
 2. Organizatorem konkursu jest LuxTime.pl należący do SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 (zwana dalej „Organizatorem”) 
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem portalu Facebook
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 15.02.2015 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby posiadające konto użytkownika w serwisie Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie czterech poniższych zadań w serwisie społecznościowym Facebook:
  1. Pobierz zdjęciekonkursowe (link)
  2. Dodaj powyższe do swoich zdjęć na profilu Facebook
  3. Oznacz zdjęcie jako zrobione w LuxTime
  4. Dodaj komentarz do postu o konkursie na profilu Facebook LuxTime.pl o treści: "BIORĘ UDZIAŁ"

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa zgodnie z par. 2, pkt. 4 , z wyłączeniem osób wymienionych w par. 2 pkt. 2,  zwycięży uczestnik, który do dnia 15 lutego 2015 r. godz. 23:30 otrzyma największą ilość polubień zamieszczonego na swoim profilu zdjęcia konkursowego. Zwycięzcy nagród za zajęcie II i III miejsca to odpowiednio drugi i trzeci wynik ilości polubień.
 2. Ostateczny wynik polubień to ten widoczny pod dodanym na profilu uczestnika zdjęciem konkursowym. LuxTime.pl nie prowadzi kwalifikacji polubień pod względem ich pochodzenia.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 16 lutego 2015 r. na stronie http://luxtime.pl/konkurs_walentynki_2015

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
  • I miejsce - Zegarek Casio GA-100CF-8AER o wartości 500,00 zł;  Więcej >>>
  • II miejsce – kupon rabatowy o wartości 200 zł
  • III miejsce – kupon rabatowy o wartości 100 zł
 2. Zwycięzcy nagród, których wartość przekracza 760 zł są zobowiązani do przekazania płatnikowi   (Organizatorowi Konkursu) 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Przekazanie kwoty podatku musi nastąpić przed wydaniem nagrody. Wartość nagrody, która będzie stanowiła podstawę do wyliczenia podatku, będzie ustalona zgodnie z cenami stosowanymi przez Organizatora Konkursu wobec innych odbiorców. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 37 ze zm.).
 3. Organizator Konkursu ma prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody, na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.
 4. W celu uzyskania uprawnień do nagrody, Uczestnik, którego imię i nazwisko musi być zgodne z profilem na FB, zobowiązany  jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wygranej przesłać wiadomość, zawierającą dane adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesłania nagrody pod rygorem wykluczenia z konkursu i utraty uprawnień do nagrody, a także podanie na adres: biuro@luxtime.pl danych teleadresowych Uczestnika (adres zamieszkania), pod który mają zostać przesłane Nagrody. 
 5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagród w siedzibie Organizatora.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za przekazane a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
 8. Koszty usług kurierskich związanych z dostarczeniem nagród do Zwycięzców ponosi Organizator.
 9. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – SECTRA Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska nagrodzonego uczestnika Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: SECTRA Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, z dopiskiem „Konkurs” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty opublikowania list zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje opóźnione nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany mające bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników Konkursu.
 2. Organizator ma prawo żądać od zwycięzców konkursu dowodu tożsamości celem identyfikacji.
 3. Wykonanie kroku opisanego w § 2. pkt.4.4 jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.