Konkurs Segway

Konkurs_segway

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

ZEGAREK CERTINA TRAFIA DO 

SEBASTIANA GŁADYSZA !

GRATULUJEMY !!

 

KONKURS SEGWAY 

By wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić sobie zdjęcie oraz udostępnić je na swoim facebooku:

1. Robisz ciekawe zdjęcie z hostessą na Segway'u

2. Wystawiasz zdjęcie na facebooku oznaczając je @luxtime #luxtime #konkurs

Najciekawsze zdjęcie wygrywa!

 

NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ LUXTIME oraz firmę CERTINA

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO JAWORZNA I WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

REGULAMIN KONKURSU „SEGWAY”

§ 1.

Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest firma SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409774, posiadająca NIP 6443499562, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, prowadząca sklep internetowy luxtime.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs trwa od dnia 21.05-22.05.2016 r.

3. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 21.05.2016 r. do 22.05.2016 r.

4. Zadaniem konkursowym jest dodanie na swojej tablicy w serwisie facebook zdjęcia zrobionego

wspólnie z hostessą w koszulce z logiem LuxTime na segwayu.

5. Każdy uczestnik może dodać jedno zdjęcie.

 

§ 2.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1. dodanie na swojej tablicy w serwisie facebook zdjęcia zrobionego w Jaworznie wspólnie z hostessą w koszulce z logiem LuxTime na segwayu z oznaczeniem @luxtime #luxtime #konkurs

2. Uczestnik biorący udział w konkursie Akceptuje Regulamin Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z Konkursem

4. Przez dodanie zdjęcia należy rozumieć moment, w którym treść dodanego komentarza wraz z

nazwą autora staje się powszechnie widoczna na stronie wpisu.

5. Każdy uczestnik konkursu może dodać jedno zdjęcie.

 

§ 3. Zasady Konkursu:

1. Organizator ma prawo do odmowy uwzględnienia w konkursie zdjęcia:

1. które zawiera treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2. który zawiera treści wulgarne,

3. zawierającego jakiekolwiek dane personalne,

4. noszącego znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

2. Organizator dopuszcza dodawanie komentarzy pod nazwą użytkownika tzw. ,,nick”.

3. Organizator powiadomi o liście zwycięzców poprzez ogłoszenie w terminie 3 dni od

zakończenia Konkursu pod adresem:1. https://www.facebook.com/wwwLuxTimepl,

4. Autor zwycięskiego zdjęcia powiadomiony zostanie dodatkowo drogą mailową.

5. Po otrzymaniu mailowego powiadomienia o wygranej, uczestnik zobowiązany jest odesłać w

wiadomości prywatnej Organizatorowi następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,

3. numer telefonu kontaktowego,

4. dane niezbędne do opłacenia podatku (m.in. NIP).

6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.

7. Warunkiem otrzymania prawa do nagrody jest przesłanie powyższej wiadomości.

 

§ 4.

Nagrody i sposób ich przyznania

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Zwycięzcą zostanie autor najciekawszego zdjęcia, wyłonionego przez Organizatora. Pod uwagę będą brane pomysłowość oraz oryginalność zgłoszonego zdjęcia.

3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.

4. Nagroda w konkursie jest Zegarek CERTINA DS FURIOUS QUARTZ C0114172103700 C011.417.21.037.00

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

 

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłosić w drodze e- mail na adres konkurs@luxtime.pl lub złożyć na piśmie na adres: SECTRA Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice, z dopiskiem "Konkurs na komentarz", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data maila lub stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,

adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

4. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

 

§ 6.

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z treści zdjęcia dodanego w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.

 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania

nagród oraz do przesyłania odpowiedniego zgłoszenia do organu podatkowego.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do

przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.

4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w

ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.