Polityka Prywatności

Prywatność

Polityka Prywatności

Zespół LuxTime.pl szanuje prawo do prywatności i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych klientów gromadzonych podczas realizacji zamówień. Wszystkie zgromadzone dane osobowe chronione są w sposób właściwy poprzez stosowanie najnowszych technologii zabezpieczeń oraz poprzez restrykcyjną politykę dostępów do nich. Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie
 i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach wskazanych poniżej. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu LuxTime.pl są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą również udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub właściwych umów. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego luxtime.pl w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, 4.5.2016), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679,
   jest BRYLANT Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kowarach, woj. dolnośląskie, ul. 1 Maja 37, NIP 6112306888, Regon 230842726
 2. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego luxtime.pl Klient może zostać poproszony
   o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu
   lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych, zwanego dalej ADO.
 1. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach:

- wykonania umowy sprzedaży – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679, do momentu wykonania umowy,

- ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679, do momentu przedawnienia roszczeń,

- uzasadnionego marketingu własnego ADO – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1
 lit. f) rozporządzenia 2016/679, do momentu uwzględnienia przez ADO uzasadnionego sprzeciwu,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, np. udzielenia odpowiedzi
 na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, do czasu wypełnienia tych obowiązków,

- zamieszczaniu wypowiedzi o towarach w Sklepie bądź otrzymywania newsletteru – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu,

- w celach, o których mowa w pkt 13 – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679, do momentu uwzględnienia przez ADO uzasadnionego sprzeciwu.

 1. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
   w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed
   ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp
   do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że nie podanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług,
   a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo
   do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także może zwrócić się do ADO z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych. Żądania te realizowane są w granicach i w sposób określony w przepisach prawa.
 2. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych przez BRYLANT Spółka Komandytowo-Akcyjna narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 3. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może samodzielnie zmienić wybrane dane.
 4. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom
   lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom które przetwarzają dane osobowe Klientów w imieniu Brylant Spółka Komandytowo-Akcyjna na podstawie zawartej
   z Brylant Spółka Komandytowo-Akcyjna umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, może przekazać dane osobowe:

  • a. operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą
    w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze
    w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2017.2003 j.t. z późn. zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  • b. operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
    (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu
    do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
    pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych
    (Dz. U. 2017.2003 j.t. z późn. zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych
    do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 
  • c. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer
    NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących na http://LuxTime.pl.
  • d. Opineo sp. z o.o. z siedziba we  Wrocławiu (53-333) ul. Powstańców Śląskich 2-4 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
    VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357466
    w celu zamieszczenia opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu.
  • e. w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży firmie Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności e-Raty Santander Consumer Finanse.

 

 1. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.
 1. Dane osobowe Klientów nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta.
   Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają
   na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego,
   aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
 3. ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa
   i niezawodności Sklepu.
 4. ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
 5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać
   za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia
   te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
   w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

Obsługa Sklepu

LuxTime.pl