Konkurs na najciekawszy komentarz

Konkurs

 

WSPANIAŁE NAGRODY I ŚWIETNA ZABAWA!

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczą dwa proste kroki: (dodajesz i wysyłasz)

1. Dodajesz (ciekawy) komentarz do dowolnego wpisu na Blogu LuxTime >>>

2. W ciągu godziny wysyłasz treść komentarza i swoje dane mailem na adres: konkurs@luxtime.pl 

W wiadomości email prosimy dodać klauzulę: "Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z Konkursem"

Każdy uczestnik może dodać komentarz do pięciu różnych stron wpisów na Blogu LuxTime (jeden wpis bloga - jeden komentarz o odmiennej treści)

 

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ LUXTIME oraz FOSSIL GROUP POLSKA

 

I miejsce - Zwycięzca otrzyma dwa zegarki:

Zegarek męski Diesel DZ4389 >>> 

Zegarek damski Karl Lagerfeld KL1008 >>>

 

II miejsce - Zegarek męski Fossil JR1480 >>>

III miejsce - Bon o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie LuxTime

Wyróżnienie - Bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie LuxTime

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 


 

 

WYNIKI KONKURSU >>>

 


 

REGULAMIN KONKURSU „NA KOMENTARZ”

§ 1.

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest firma SECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409774, posiadająca NIP 6443499562, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, prowadząca sklep internetowy luxtime.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa od dnia 28.02-13.03.2016 r.
 3. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 28.02.2016 r. do 13.03.2016 r. do godziny 23:59
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony http://luxtime.pl/blog i podstron z poszczególnymi wpisami w zgodzie z regulaminem sklepu internetowego luxtime.pl.
 5. Zadaniem konkursowym jest dodanie na stronie http://luxtime.pl/blog komentarza do dowolnego wpisu, w jednej z 11 kategorii.
 6. Każdy uczestnik może dodać jeden komentarz do pięciu różnych stron wpisów na Blogu LuxTime zgodnie z zasadą jeden wpis bloga - jeden unikalny komentarz.

§ 2.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. Dodanie komentarza na stronie poszczególnego wpisu w jednej z 11 kategorii takich jak: NOWOŚCI, WYDARZENIA, AKCJE PROMOCYJNE, ZEGARKI SZWAJCARSKIE, HISTORIE MAREK, TECHNOLOGIA , SMARTWATCH, OSOBISTOŚCI, ZABYTKI, KONKURSY, NA TEMAT, zamieszczonych na Blogu LuxTime http://luxtime.pl/blog
  2. wysłanie treści komentarza mailem na adres: konkurs@luxtime.pl  - nie później niż w ciągu jednej godziny od dodania komentarza na stronie bloga, z dopiskiem: "Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z Konkursem"
 4. Przez dodanie komentarza należy rozumieć moment, w którym uczestnik po wypełnieniu formularza komentarza na dowolnej stronie wpisu bloga LuxTime http://luxtime.pl/blog i naciśnięciu przycisku „wyślij” otrzyma komunikat o jego dodaniu i konieczności oczekiwania na weryfikację treści.
 5. Przez publikację komentarza należy rozumieć moment, w którym treść dodanego komentarza wraz z nazwą autora staje się powszechnie widoczna na stronie wpisu.
 6. Publikacja komentarza nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 2 godzin od momentu jego dodania.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zamieszczonego przez siebie komentarza.
 8. Każdy uczestnik konkursu może dodać komentarz do pięciu różnych stron wpisów na Blogu LuxTime, zgodnie z zasadą jeden wpis bloga - jeden komentarz. Warunkiem zaliczenia/uznania kolejnych komentarzy jest ich odmienna treść.

§ 3.

Zasady Konkursu:

 1. Organizator ma prawo do odmowy publikacji komentarza: 
  1. który zawiera treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. który zawiera treści wulgarne,
  3. którego treść nie ma związku z komentowanym wpisem,
  4. w sytuacji powielania treści komentarza,
  5. zawierającego jakiekolwiek dane personalne,
  6. noszącego znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  7. zawierającego link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron. 
 2. Organizator dopuszcza dodawanie komentarzy pod nazwą użytkownika tzw. ,,nick”. 
 3. Organizator powiadomi o liście zwycięzców poprzez ogłoszenie w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu pod adresem: 
  1. http://luxtime.pl/konkurs_komentarz oraz
  2. https://www.facebook.com/wwwLuxTimepl
 4. Autorzy zwycięskich komentarzy powiadomieni zostaną dodatkowo drogą mailową. 
 5. Po otrzymaniu mailowego powiadomienia o wygranej, uczestnik zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej Organizatorowi następujące dane: 
  1. imię i nazwisko,
  2. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. dane niezbędne do opłacenia podatku (m.in. NIP).
 6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
 7. Warunkiem otrzymania prawa do nagrody jest przesłanie powyższej wiadomości z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia zwycięskiego komentarza. 

§ 4.

Nagrody i sposób ich przyznania

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zwycięzcami zostaną autorzy najciekawszych komentarzy, wyłonieni przez Organizatora. Pod uwagę będą brane pomysłowość oraz oryginalność zgłoszonego Komentarza. 
 3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.
 4. Nagrodami w konkursie są:
  1. I miejsce - Zwycięzca otrzyma dwa zegarki: 
   1. Zegarek męski Diesel DZ4389
   2. Zegarek damski Karl Lagerfeld KL1008
  2. II miejsce - Zegarek męski Fossil JR1480
  3. III miejsce - Bon o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie LuxTime
  4. Wyróżnienie - Bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie LuxTime
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

§ 5.

 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłosić w drodze e-mail na adres konkurs@luxtime.pl lub złożyć na piśmie na adres: SECTRA Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice, z dopiskiem "Konkurs na komentarz",  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu. 
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data maila lub stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 
 4. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 6.

 Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z treści komentarza dodanego w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz do przesyłania odpowiedniego zgłoszenia do organu podatkowego.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem. 
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.  Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 
  1. http://luxtime.pl/konkurs_komentarz oraz 
  2. https://www.facebook.com/wwwLuxTimepl
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361)  tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego. 

 

Organizator

LuxTime.pl