KONKURS : " ZEGAREK ZA OPINIĘ"

WYNIKI KONKURSU:
Zwycięzcą zostaje  Paweł 47, opinia z dnia 30.06.2017 do zegarka CERTINA C001.647.17.057.10 


Co musisz zrobić?

1. Napisz opinię o dowolnym produkcie - na stronach sklepu LuxTime.pl

2. Podpisz się imieniem/nickiem na końcu podając 2 ostatnie cyfry numeru PESEL np. Marek07

Aby zwiększyć swoje szanse możesz dodać dowolną ilość opinii - pod warunkiem, że nie będą takie same


DO WYGRANIA:

ZEGAREK CITIZEN CA0645-15H o wartości ponad 700 złotych


Zegarek Citizen Classic Chronograph


Moduł opinii znajdziecie na dole każdej strony produktu 

REGULAMIN KONKURSU „ZEGAREK ZA OPINIĘ”

§ 1.Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) JEST firma SECTRA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409774, posiadająca NIP 6443499562, o kapitale zakładowym 286 000,00 zł, ( „Organizator”).
2. Konkurs trwa od dnia 02.06-02.07.2017 r.
3. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w okresie od dnia 02.06.2017 r. do 02.07.2017 r. do godziny 23:59
4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony www.luxtime.pl i podstron z poszczególnymi wpisami w zgodzie z regulaminem sklepu internetowego luxtime.pl.
5. Zadaniem konkursowym jest dodanie na stronie http://luxtime.pl komentarza do dowolnego produktu, w sprzedaży dowolną ilość komentarzy stronie LuxTime.pl§ 2.Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. Dodanie komentarza na stronie poszczególnego produktu na stronie LuxTime www.luxtime.pl
2. Podpisanie się przez uczestnika imieniem lub nickiem zakończonego dwoma ostatnimi cyframi numeru pesel
4. Przez dodanie komentarza należy rozumieć moment, w którym uczestnik po wypełnieniu formularza komentarza na dowolnym produkcie na stronie LuxTime www.luxtime.pl i naciśnięciu przycisku „wyślij” otrzyma komunikat o jego dodaniu i konieczności oczekiwania na weryfikację treści.
5. Przez publikację komentarza należy rozumieć moment, w którym treść dodanego komentarza wraz z nazwą autora staje się powszechnie widoczna na stronie wpisu.
6. Publikacja komentarza może nastąpić w ciągu 2 godzin od momentu jego dodania.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zamieszczonego przez siebie komentarza.
8. Każdy uczestnik konkursu może dodać dowolną ilość komentarzy na stronie LuxTime. Warunkiem zaliczenia/uznania kolejnych komentarzy jest ich odmienna treść.§ 3.Zasady Konkursu:
1. Organizator ma prawo do odmowy publikacji komentarza:
1. który zawiera treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. który zawiera treści wulgarne,
3. którego treść nie ma związku z komentowanym wpisem,
4. w sytuacji powielania treści komentarza,
5. zawierającego jakiekolwiek dane personalne,
6. noszącego znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
7. zawierającego link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.
2. Dodając komentarz pod nazwą użytkownika imię lub tzw. ,,nick” zakończony dwoma ostatnimi cyframi numeru pesel ( wyłącznie w celu identyfikacji autentyczności zwycięzcy).
3. Organizator powiadomi o liście zwycięzców poprzez ogłoszenie w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu pod adresem:
https://luxtime.pl/zegarek-za-opinie oraz
https://www.facebook.com/wwwLuxTimepl,
4. Po ogłoszeniu informacji o wygranej, uczestnik zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej/mailowej (konkurs@luxtme.pl) Organizatorowi następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. zdjęcie dokumentu potwierdzającego zgodność ostatnich dwóch cyfr numeru pesel,
3. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
4. numer telefonu kontaktowego,
5. dane niezbędne do opłacenia podatku (m.in. NIP).
5. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.§ 4.Nagrody i sposób ich przyznania
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zwycięzcami zostaną autorzy najciekawszych komentarzy, wyłonieni przez Organizatora. Pod uwagę będą brane pomysłowość oraz oryginalność zgłoszonego Komentarza.
3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.
4. Nagrodą w konkursie jest zegarek: CITIZEN CA0645-15H
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.§ 5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłosić w drodze e-mail na adres konkurs@luxtime.pl lub złożyć na piśmie na adres: SECTRA Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice, z dopiskiem "Konkurs na komentarz", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data maila lub stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
4. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.§ 6. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z treści komentarza dodanego w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz do przesyłania odpowiedniego zgłoszenia do organu podatkowego.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.
4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://luxtime.pl/zegarek-za-opinie
2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu
przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Organizator
LuxTime.pl